Disclaimer
Het gebruik van de informatie op de website Lekkerwoneninvathorst.nl is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt.

Zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Lekkerwoneninvathorst.nl is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Lekkerwoneninvathorst.nl.

Lekkerwoneninvathorst.nl streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan aanvaardt Lekkerwoneninvathorst.nl daarvoor geen aansprakelijkheid.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Lekkerwoneninvathorst.nl behoudt zich het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Lekkerwoneninvathorst.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie op websites waarnaar via hyperlinks wordt verwezen.